V.I.V.O. is opgericht in 1921 en bestaat dus al ruim 95 jaar. De vereniging bestaat uit ongeveer 65 leden. Een gezellige vereniging met een eigen verenigingsgebouw bij Sporthal De Noord. Hier worden onder andere repetities, lessen en concerten gegeven.

De vereniging bestaat uit een A-orkest, opleidingsorkest, drumband, majorettes en dweilorkest.

Uit de Geschiedenis van een Dorpsfanfare

Als er vroeger in Veessen wat te doen was, kermis bijvoorbeeld, dan moest ter opluistering van dat feest muziek uit Heerde, Wijhe, Olst of Deventer op komen marcheren. In de zomer van 1921 speelde in Veessen door toedoen van de muzikale familie Bakhuis het trompetterkorps van de Deventer Huzaren.

Die muziek was voor vele jonge mannen, zoals B. Langevoort (Bâts van de Mölle), B. Langevoord (de bakker), B. Maten, G. Maten, R. Meier, T. Stein (Tone Poem), T. Westenberg, H. Verwey, meester Jansen en vele anderen, zo geweldig mooi dat ze besloten -hoe dan ook- in Veessen een eigen muziekkorps op te richten.

Hendrik Verwey, de postbode met het “stieve pettien”, T. Westenberg en R. Meier gingen met de oude meneer H.J. Bakhuis praten en kwamen terug met de boodschap dat “d’ Olde Hendrik-Jan helpen wol.” Maar men moest eerst maar eens met een lijst rondgaan om aspirant-muzikanten en donateurs te werven en de Veessense bevolking moest eerst maar eens laten zien hoeveel geld ze er voor over had.

Het resultaat was niet gering: 24 muzikanten in spé en bijna 200 gulden. Toen werd op 21 november 1921 door o.a. de heren T. Westenberg en R. Meier in café “Tempelman” de Veessense fanfare opgericht.

Statuten van het Fanfarekorps V.I.V.O. te Veessen
Algemeene bepalingen.
Art : 1
Het fanfarekorps, in deze statuten verder de vereniging genoemd, stelt zich ten doel:
a. Het beoefenen van de instrumentale muziek,
b. Het geven van openbare en besloten muziekuitvoeringen, het verleenen van medewerking bij openbare feesten en dergelijke.

De naam van het korps is door meester Jansen bedacht: “Veessense Instrumentale Vereniging Opwaarts” afgekort: V.I.V.O. Naar alle waarschijnlijkheid is hij daarbij uitgegaan van de muziekterm vivo, wat levendig, kwiek betekent.

Een compleet instrumentarium, 25 stuks voor een fanfaregezelschap, geleverd door de fa. Hampe te Amsterdam, werd door de heer H.J. Bakhuis geschonken. Bovendien nam hij gedurende een half jaar het honorarium voor de dirigent voor zijn rekening; dat halve jaar werd een heel jaar!

Het eerste bestuur bestond uit de heren:

H.J. Bakhuis – Erevoorzitter
L. Bakhuis – Voorzitter
Meester ter Heege – Secretaris
Meester Jansen – Penningmeester

In café “Tempelman” gaf meester Jansen een “stoomcursus muziek”. Al na drie weken werd door de eerste dirigent, de heer B. Fabri, de instrumenten uitgedeeld en door de ‘muzikanten’ uitgeprobeerd.

Van horen zeggen:
“In januari/februari 1922 ha’w de hoorns en de andere rommel. Wiej stappen d’r mee um het biljard hen as trotse pauwen en wiej stappen dezelfde aovond met de hoorns en trommen groots deur Veessen.”

Dit werd de eerste rondgang door Veessen. Meester Jansen deed hier verslag van in dichtvorm:

In 1923 sloot V.I.V.O. zich aan bij de Nederlansche Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen, de latere Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Het nog ontbrekende vaandel werd door de dames Bakhuis en Cornelissen geschonken.

Toen de Eper Harmonie in 1924 ter gelegenheid van haar 60-jarig jubileum een nationaal federatief concours organiseerde, meldde V.I.V.O. zich voor de eerste keer voor zo’n muzikale krachtmeting aan. Het resultaat: met 40 punten een tweede prijs in de vierde afdeling; absoluut geen gering succes voor zo’n jong korps!

In die jaren werd er ook meegedaan aan een concours in Apeldoorn, waar V.I.V.O. een eerste prijs en een ereprijs in de marsafdeling en een tweede prijs in de concertafdeling behaalde, ondanks de moeite die de trommelslager (Tone Poem) had met de maat:

“Doe iej de eerste klap mar, dan volg ik wè!”

Het vijfjarig bestaan werd groots gevierd. Het refrein van een van de liedjes uit de zelfgeschreven revue gaat als volgt:

V.I.V.O. kan bloazen,
V.I.V.O. kan sloan.
Dat kump van alle moeite,
Die Farbi heeft gedoan.

De eerste dirigent, men sprak in die dagen van ‘directeur’, was de heer B. Fabri, sous-chef, oftewel onderdirecteur, van het trompetterkorps van de Deventer Huzaren.

Van Deventer reisde hij met de trein naar Olst, waarvandaan hij door de stalknecht van Leeuwis naar de Kozakkenkrib geroeid werd om vervolgens in zaal “Tempelman” de repetitie te leiden. Dezelfde reis werd ’s avonds in omgekeerde richting afgelegd. Hoewel…

Soms, wanneer het erg gezellig geweest was en het te laat werd voor de trein naar huis, bleef hij wel bij juffrouw Lei van de naaischool logeren…

Helaas zijn de vele medailles behaald op concoursen in die begintijd samen met het eerste vaandel verloren gegaan.

De heer Fabri zwaaide tot 1935 de scepter over het korps. In dat jaar kreeg V.I.V.O. het eerste begin van wat op een uniform leek, namelijk de uniformpetten. De trots van Veessen uitte zich in de volgende versregels:

V.I.V.O. mag zich laten kijken
Met zijn nieuwe petjes!
Nu begint ’t erop te lijken:
Het staat chique en netjes!

Boze tongen beweren dat de eerste dirigent vertrokken zou zijn omdat verscheidene muzikanten het succes van een concours te uitbundig gevierd zouden hebben. Een andere reden en voor V.I.V.O. eleganter was: De eerste directeur ging met pensioen.

Na het vertrek van de heer B. Fabri (men zei altijd keurig “Meneer Fabri” en zeker geen “Berend”) zou volgens de krant van 24 maart 1964 meester J. Langevoord uit Veessen de dirigeerstok overgenomen hebben.

Niets is minder waar!

De tweede “directeur”, de heer Chr. O. Nieuwenhuis, dirigent van “Ons Genoegen” te Hattem werd door V.I.V.O. als opvolger aangetrokken. Helaas vertrok hij reeds in 1937. Jammer voor Veessen en de muzikanten, getuige het feit dat hij muziekvereniging “Vriendschap” te Oene naar de Vaandelafdeling (bege)leidde!

De heer K. H. Oling van fanfare “Ons Genoegen” te Genemuiden nam hierna de dirigeerstok in Veessen ter hand. Bij zijn afscheid eind 1940 verloor V.I.V.O. een bekwaam en tactvol leider. En weer was het fanfareorkest in Veessen een deskundig dirigent aan een naburig dorp kwijtgeraakt.

Toen brak voor V.I.V.O. en Veessen een slechte periode aan. Animo om te musiceren daalde tot het nulpunt. Dit kwam natuurlijk mede door de oorlog 1940-45. Tijdelijk werd in de plaats van de heer Oling de heer Struik uit Vaassen benoemd. Muzikale prestaties zijn in die tijd, door geringe opkomst op de repetities, minimaal. Bovendien wisselden de muzikanten bijna vaker van dirigent dan van hemd. Van 1942 tot 1945 dirigeerden: Schotanus, Van der Werf, De Vos, Dul en Leenders. Het salaris van de “oorlogsdirigenten” werd veelal in natura uitbetaald: eieren, spek, aardappelen, enz.

Eerste persbericht van na de oorlog, uit het Veluwsch Nieuws.

Dinsdag 14 augustus 1945

Maandagavond 6 deze maakte het Veesser muziekcorps V.I.V.O. ter gelegenheid van den verjaardag van Prinses Irene op de tonen van opgewekte marschmuziek een rondgang door ons dorp.
Daarna gaf het op den Eiermarkt een openluchtconcert, dat uiteraard groote belangstelling trok. Toen een aantal potpourri’s van bekende vaderlandsche melodieën werden gespeeld konden de mensen zich niet weerhouden om vroolijk om de muzikanten heen te dansen. Geen enkele groep van de Veesser bevolking liet zich hierbij onbetuigd.
Dit gemeenschapsbesef, dat in ons dorp nog sterk leeft, moge ten voorbeeld strekken aan andere dorpen, waarvan de bevolking door verschil in stand en godsdienst uiteengevallen is in groeperingen, welke langs elkander leven.
Het blijkt ook uit de aloude burenplichten, welke hier nog in zwang zijn en waaraan zich niemand onttrekt. Wij hopen dat deze tot in lengte van dagen in eere gehouden zullen worden.
In dit verband verdient het opmerking, dat het marktplein, waar maandagavond de heele Veesser bevolking was vertegenwoordigd, in vroegere jaren “Boerbrink” heette, waar geërfden van de Veesser “marke”, onder voorzitter van den “Boerrigter”, bij elkander plachten te komen ter bespreking van alle aangelegenheden van gemeenschappelijk belang: het gebruik van de Meentschap, het onderhoud van de waterkeringen enz.
Uit historisch oogpunt is dus het marktplein of de oude “Boerbrink” als plaats van samenkomst te verkiezen boven den Driesprong aan den Dijk, waar de muziek vroeger concerten gaf.

Een oproep in datzelfde Veluwsch Nieuws geeft even later een wel heel andere indruk:

Woensdag 5 September 1945

Hoe groot de genegenheid is, welke de dorpsbevolking het Veesser muziekcorps “V.I.V.O.” toedraagt, blijkt elke keer als er een concert gegeven wordt of een rondgang wordt gemaakt.
In de harten van de oud-leden neemt “V.I.V.O.” natuurlijk ook nog een groote plaats in, al staan zij tegenwoordig werkeloos aan de kant te luisteren.
Wij zijn de overtuiging toegedaan, dat zij slechts een enkele aansporing noodig hebben om hun bezwaren te overwinnen en weer als werkend lid toe te treden.
Het muziekcorps vervult een taak in het belang van de gemeenschap.
Dat voelt men vooral bij hoogtijdagen, waarop men de feestelijke toonen van de muziek niet missen kan. Met het oog op het naderende Koninginnefeest doen wij van deze plaats af een beroep op alle oud-leden, die nog spelen kunnen (en dat kunnen zij immers allemaal!), opdat zij beseffen dat zij hun talenten niet onder de korenmaat mogen zetten doch er de heele gemeenschap van moet laten genieten.

Wie bovenstaande oproep deed is niet bekend. Wel is duidelijk dat V.I.V.O. toen in de diepste duisternis verkeerde. In het verslag van het Koninginnefeest op 19 en 20 september wordt V.I.V.O. niet vermeld. “Een tooneelgezelschap, samengesteld uit inwoners van Veessen” probeerde V.I.V.O. financieel uit het dal te trekken. Later zouden Evetoc en V.I.V.O. met toneelspel en muziek in Veessen vele goede avonden verzorgen.

Voorbij zijn de donkere oorlogsdagen en V.I.V.O. gaat, zij het aanvankelijk moeizaam, weer aan de slag en zet de “hoorne” met volle moed aan de lippen en weer onder de bezielende leiding van de heer K.H. Oling, die bijvoorbeeld niet aarzelde om wanneer een muzikant steeds weer in de fout ging, zijn instrument af te pakken om de moeilijke passage voor te spelen, om het even welk instrument het was! In 1946 verlaat deze kundige dirigent Veessen voorgoed.

Meester J. Langevoord, de zoveelste meester die de gelederen van V.I.V.O. kwam versterken, werd in 1946 de nieuwe orkestleider. Meester Langevoord was een streng dirigent, streng voor zijn leden en streng voor zichzelf. Hij was het, die het orkest tot een ongekende hoogte bracht: de afdeling uitmuntendheid. Zijn devies was dan ook: studeren, studeren, studeren!

Ook heeft de heer J. Langevoord zich enorm ingezet voor de viering van het 25-jarig jubileum. Hij schreef namelijk een revue in het Veessens dialect getiteld “Om de Heerd” in café “De Zwaan”. Schets naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de muziekvereniging “V.I.V.O.” te Veessen. Helaas is deze niet meer compleet. Hierin werden de wederwaardigheden verhaald van 25 jaar fanfare in Veessen.

Men repeteerde in die dagen in het gymnastieklokaal van de oude school. De heer Tempelman had V.I.V.O. de deur gewezen na een onenigheid over het klaarzetten van de stoelen voor de repetitie. De jaarlijkse uitvoering werd toen in zaal “Koetsier” in Heerde gegeven. Het publiek uit Veessen werd door de firma J. van Leeuwen uit Heerde met bussen naar de concertzaal vervoerd.

Helaas moest dirigent Langevoord zich wegens ziekte laten vervangen, waarmee meteen een einde kwam aan een bloeiende periode. Wel is meester Langevoord nog terug geweest, maar moest in 1962 definitief de stok, die hij zo graag en met zoveel succes hanteerde, neerleggen. V.I.V.O. had toen 16 jaar onder zijn muzikale leiding gestaan.

Ledenverlies en een daarmee gepaard gaande daling van het muzikale niveau waren er de oorzaak van dat de nieuwbenoemde dirigent, de heer J.W. Müller van O.N.A. uit Wapenveld, besloot geheel opnieuw te beginnen; V.I.V.O. degradeerde vrijwillig naar de laagste afdeling. De heer J.W. Müller, die O.N.A. aan de top bracht, had in Zwolle aan de Stedelijke Muziekschool gestudeerd en als bekwaam orkestleider haalde hij V.I.V.O. in vrij korte tijd uit het muzikale slop.

De uitvoeringen werden weer druk bezocht; men genoot van de muziek, maar ook van het toneelspel van Evetoc, dat zeker mede ertoe bijgedragen heeft dat zaal “De Haan” dikwijls drie avonden achterelkaar uitverkocht was.

Na het overlijden van de heer J.W. Müller braken er weer slechte tijden aan. Het ledenaantal liep schrikbarend terug, repetities met soms maar 7 muzikanten waren geen zeldzaamheid; om over stemming, in dubbele betekenis, maar niet te spreken.

De heer Van Dijk van “Wilhelmina” te Heerde nam aanvankelijk enkele repetities waar. Met zo’n stel muzikanten in mineur viel dat begrijpelijker wijs over en weer tegen. Totdat de toenmalige voorzitter, de heer G.J. van der Scheer, contact opnam met de heer K. Rouw, directeur van de Streekmuziekschool, die tijdelijk dirigent wilde zijn. Hij wist de stemming in majeur te transponeren. “Over enkele jaren moeten we met 30 man op het podium staan!” aldus de heer K. Rouw. En het zou uitkomen!

In 1976 werd V.I.V.O. uitgebreid met een drumband en majorette groep.

In 1980 bracht de heer K. Rouw de vereniging in contact met de heer H. Visscher, die de nieuwe dirigent zou worden. Een rustig, tactvol en bekwam persoon, precies wat V.I.V.O. nodig had. Onder zijn deskundige leiding is V.I.V.O. weer op niveau gekomen en een stijgende muzikale lijn werd weer ingezet.

In 2000 besloot Henri Visscher, na 20 jaar muzikaal leiding te hebben gegeven aan de vereniging, om te stoppen met dirigeren. Zijn opvolger werd Erik Kluin, die zelf werkzaam was als freelance trombonist en trombonedocent bij verschillende verenigingen. Kluin bracht de leden van V.I.V.O. zoveel bij dat dit resulteerde in eerste prijzen tijdens concoursen. De jury sprak dan ook over een orkest met mogelijkheden.

Na Erik Kluin werd de dirigeerstok overgenomen door Maarten van de Kolk, die naast het leiden van het orkest, ook leerlingen van de vereniging begeleidde. Onder leiding van Maarten van de Kolk ging V.I.V.O. ook op concours in 2013. Met een totaal van 82,5 punten, een mooie eerste prijs, kwam V.I.V.O. als beste uit in de vierde divisie.

Sinds januari 2018 staat V.I.V.O. onder muzikale leiding van Hans Verheij, trompettist bij het Radio Filharmonisch Orkest en dirigent bij diverse muziekverenigingen. Momenteel komt V.I.V.O. uit in de vierde divisie. Op 17 november 2018 gaat de vereniging weer deelnemen aan een concours, ditmaal in Zutphen.